يكشنبه 4 آبان 1399   09:09:07
معاونت پژوهشی
شورای پژوهشی دانشکده :

 

        شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده و به منظور طرح دیدگاههای مختلف، بحث و تبادل نظر محققین و صاحبنظران و تصویب طرحها تشکیل می شود. این شورا از 16 نفر عضو تشکیل گردیده است که عبارتند از معاون پژوهشی دانشکده (رئیس شورا)، دبیر شورا ، و نمایندگان پژوهشی گروههای دانشکده که با انتخاب مدیر گروه به مدت 2سال به عضویت این شورا درمی آیند.

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت :

معاون پژوهشی دانشکده : خانم دکتر سیمین ناصری http://www.tums.ac.ir/faculties/naserise

دبیر شورای پژوهشی : خانم اشرف ریاضی ashraf_riazi@yahoo.com

 • گروه اپیدمیولوژی و آمار : دکتر میرسعید یکانی نژاد http://tums.ac.ir/faculties/yekaninejad
 • گروه ارتقاء و آموزش سلامت : دکتر مهناز آشورخانی Shakibazadeh@sina.tums.ac.ir
 • گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی : دکتر مهدی محبعلی http://tums.ac.ir/faculties/mohebali
 • گروه اکولوژی : دکتر رضا احمدخانی ها  http://tums.ac.ir/faculties/r-ahmadkhaniha
 • گروه بهداشت حرفه ای : دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور http://www.tums.ac.ir/faculties/esmaeelm
 • گروه بهداشت عمومی در بلایا: دکتر عباس استاد تقی زاده ostadtaghizadeh@gmail.com
 • گروه بهداشت جهانی و سیاستگزاری عمومی: دکتر علی اکبری ساری http://tums.ac.ir/faculties/akbarisari
 • گروه پاتوبیولوژی : دکتر علی اکبر صبور یراقیhttp://tums.ac.ir/faculties/asaboor
 • گروه حشره شناسی و مبارزه با ناقلین : دکتر محمدعلی عشاقی moshaghi@sina.tums.ac.ir
 • گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت : دکتر علی محمد مصدق راد mosadeghrad@tums.ac.ir  
 • گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر مسعود یونسیان yunesian@tums.ac.ir
 • گروه ویروس شناسی : دکتر ژیلا یاوریان http://tums.ac.ir/faculties/yavaria

نمایندگان رئیس دانشکده در شورای پژوهشی :