يكشنبه 4 آبان 1399   09:38:23
معاونت پژوهشی
پژوهشیار


اعضای محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت می توانند با استفاده از لینک موجود در سامانه پژوهشیار وارد شده ، ثبت نام نموده و طرح خود را وارد سامانه نموده و با استفاده از همین سامانه پیگیر روند بررسی طرح باشند.

http://research.tums.ac.ir/

روند بررسی طرحهای تحقیقاتی در دانشکده بهداشت