يكشنبه 4 آبان 1399   08:27:37
معاونت پژوهشی
مقالات

از عمده ترین فعالیت های معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت می توان به ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشکده (اعضای هیئت علمی وگروههای دانشکده) در بخش (‌تولید مقالات علمی) اشاره نمود که از سال 1385 توسط این معاونت آغاز شده است. انجام این ارزیابی سالیانه علاوه بر ارتقاء کمی و کیفی انتشار مقالات، زمینه ای مناسب جهت ایجاد رقابت مثبت و سازنده در بین گروههای دانشکده بهداشت را فراهم آورده است.

باتوجه به نتایج این ارزشیابی ، تولید علم در پنج سال 92 – 1387 به ترتیب 331 ، 560 ، 582 ، 596 و 830 مقاله بوده است که از این تعداد مقالاتی که در بانک های معتبر بین المللی (ISI, Pubmed) نمایه شده اند، به ترتیب 192، 276، 354، 363 و 448 مقاله بوده است. قابل ذکر است که دانشکده بهداشت در سال 1388 با سهم سرانه تولید مقاله 3/4 رتبه اول را در دانشگاه کسب نموده است. همچنین به منظور برنامه ریزی در توزیع صحیح بودجه های پژوهشی، هزینه تولید مقالات باتوجه به بودجه های تخصیصی محاسبه می شود. باتوجه به تاثیر مثبت این فعالیت در روند فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی ، تهیه  و تدوین گزارش فعالیت های پژوهشی به صورت مستمر صورت می گیرد و از سال جاری توجه بیشتری به جنبه های کیفی مقالات مانند تعداد Citations و نیز IF مجلاتی که مقالات در آنها به چاپ رسیده است، صورت می پذیرد.
علاوه بر موارد فوق، روند انتشار کتب، و برگزاری همایش ها وکارگاهها نیز در این معاونت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

 

 

فايلها
final report92-1.pdf 2.29 MB
final report 93 - Copy -3.pdf 4.75 MB