يكشنبه 4 آبان 1399   08:30:36
معاونت پژوهشی
طرحهای تحقیقاتی

روند ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی ارائه شده و مساعدت در اجرای آنها

  طرح تحقیقاتی پس از بررسی و تصویب در شورای پژوهشی گروه به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال و پس از بررسی اولیه به ترتیب تاریخ تحویل، در دستور کار شورای پژوهشی دانشکده قرار می گیرد. طرحها توسط نماینده هر گروه درجلسه ارائه و سپس در مورد آنها بحث و تبادل نظرصورت می گیرد، نتایج مورد توافق شورا صورتجلسه شده و کتباً‌ به اطلاع مجریان طرحها رسانده می شود. مسئولیت برقراری ارتباط شورا با مجریان از طریق دبیر شورا صورت می گیرد. نسخه اصلاح شده طرحها به همراه پاسخنامه (پس از تائید نماینده گروه مربوطه) مجدداً‌ در شورا مطرح و در صورت تأیید اعضا مورد تصویب قرار می گیرد. این شورا هر دو هفته یکبار، به طورمعمول روزهای شنبه از ساعت 30 : 8 تا 30 : 10 تشکیل جلسه می دهد درصورت لزوم و با توجه به تعداد طرحها ممکن است جلسات شورای پژوهشی از ساعت 30: 8 الی 30: 12 روزهای شنبه تشکیل شود. نهایتاً طرحهای مصوب شده جهت بررسی و تصویب نهایی در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی ارسال می شود.

  در جلسات شورای پژوهشی، اخبار پژوهشی دانشگاه توسط معاون پژوهشی به اطلاع اعضاء رسانده می شود. همچنین موارد مرتبط باتعیین اولویت های تحقیقاتی گروهها و نیازسنجی پژوهشی نیز در دستور کار شورا قرار دارد.