جمعه 14 آذر 1399   14:52:09
1395/8/3 دوشنبه معاونت پژوهشی
1396/12/21 دوشنبه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده

به منظور ارتقاء سطح همکاریهای علمی میان دانشگاه و صنعت و تسهیل وتسریع فرایند مربوطه، در سال 1394 شورای ارتباط با صنعت و فناوری دانشکده بهداشت به صورت رسمی شکل گرفت.

واژه صنعت در این زمینه به مفهوم هر نوع صنعت، سازمان، نهاد، مرکز، وزارتخانه و ... می باشد. همچنین نوع همکاری می تواند در زمینه های پژوهشی ، آموزشی وخدماتی باشد.

انتظار می رود با شکل گیری این شورا در دانشکده ، ضمن افزایش میزان همکاری ها، مسیر این همکاری ها تسهیل شود.

سرپرست شورای ارتباط با صنعت وجامعه دانشکده : آقای دکتر محمدرضا منظم 
کارشناس شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده : خانم ثریا زارعی

کارشناس شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده : خانم صدیقه ماسوریان


نمایندگان شورای ارتباط با صنعت وجامعه گروههای دانشکده بهداشت
- دکتر مهدی یاسری ، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
- دکتر الهام شکیبازاده، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
- دکتر ابراهیم جعفری پویان، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
- دکتر فضل اله چنگانی ، گروه مهندسی بهداشت محیط
- دکتر غلامرضا مولوی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
- دکتر  علیرضا زهرایی، گروه حشره شنسای پزشکی و مبارزه با ناقلین
- دکتر روناک بختیاری ، گروه پاتوبیولوژی (بخش ایمنی شناسی)
- دکتر محمدمهدی امیری ، گروه پاتوبیولوژی (بخش میکرب شناسی)
- دکتر فرهاد رضایی، گروه ویروس شناسی پزشکی
- دکتر علی کریمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای


شماره حساب بانکی دانشکده مربوط به طرحهای شورای ارتباط با صنعت و جامعه
27619004/42  بانک ملت شعبه هجرت
کد شناسه : 62158
نام صاحب حساب: دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

فايلها
فرم خلاصه اطلاعات.pdf 1.4 MB
شيوه نامه ارتباط با صنعت بهداشت.pdf 1.44 MB
نمودار مراحل ثبت طرح تحقيقاتي ارتباط با صنعت.pdf 57.853 KB