يكشنبه 4 آبان 1399   10:01:58
معاونت دانشجویی، فرهنگی
وام تحصیلی و مسکن:
شرایط دریافت

1.کلیه دانشجویان واجد شرایط می توانند در هر نیمسال ، وام تحصیلی و مسکن دریافت نمایند.

2. دانشجویانی که در تابستان واحد درسی اختیار نموده اند،می توانند از وام تحصیلی استفاده نمایند

3. به دانشجویان بورسیه و کارمند، وام تحصیلی تعلق نمی گیرد.

4. به دانشجویان انتقالی و جابجایی ، در صورت موافقت شورای وام دانشجویی و موافقت رئیس دانشگاه ، وام تحصیلی پرداخت خواهد شد .

5. دانشجویان میهمان باید از دانشگاه مبداء درخواست وام نمایند.

6. وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز یا نمونه دانشگاه در صورت درخواست حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب به شرح زیر قابل پرداخت می باشد:

  • برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور
  • برگزیدگان جشنواره خوارزمی با تائید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  • دانشجویان نمونه کشوری

7. وام مسکن صرفا"به دانشجویانی که درمحل سکونت خانواده نبوده ویادرخوابگاههای دانشجوئی سکونت نداشته باشندواجاره نامه موردتائید ارائه نمایند،بارعایت سایرضوابط پرداخت می گردد