يكشنبه 4 آبان 1399   08:38:14
معاونت دانشجویی، فرهنگی
معاون دانشجویی و فرهنگی
 


   

 آقای دکتر مهدی ناطق پور                             

 مرتبه علمی : استاد

 فعالیت ها :

v    استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

v    مسئول آزمایشگاه ملی مالاریا ( از سال 1370 تاکنون)

v    معاون پژوهشی دانشکده بهداشت ( 1374-1377)

v    معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب ( 1393 تاکنون)

v    دبیر هم اندیشی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران

v      مسئول ایستگاه تحقیقات سلامت ایرانشهر ( 1370 تاکنون)