دوشنبه 20 مرداد 1399   07:27:27
معاونت دانشجویی، فرهنگی
امور تغذیه:دانشجویان عزیز می توانند با استفاده از شماره دانشجویی خود جهت رزرو غذای هفتگی به آدرس www.food.tums.ac.ir
  مراجعه فرمایید .
راهنمای رزرو غذا