يكشنبه 4 آبان 1399   08:28:39
معاونت دانشجویی، فرهنگی
وام ضروری:
شرایط دریافت

1-    وام ضروری به دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی روبرو می شوند ، تعلق می گیرد.

2-  به دانشجویانی که دارای شرایط زیر باشند، یک بار حداکثر سقف وام ضروری بدون امتیاز بندی پرداخت می گردد:

  •     جانبازان ، ایثارگران، دانشجویان سهمیه شاهد و خانواده شهدا

  •      دانشجویانی که عازم سفر حج و زیارت عتبات عالیات می باشند.

3-  دانشجویانی که دارای شرایط زیر باشند ،دو بار می توانند از وام ضروری استفاده نمایند :

  •       نفرات اول تا سوم کنکور سراسری با معرفی نامه از واحد استعدادهای درخشان
4-    دانشجویانی که در شرایط زیر باشند می توانند از وام ضروری دو برابر   استفاده نمایند . 

  •      نفرات اول تا سوم المپیادهای ورزشی ، فرهنگی ، پژوهشی دانشگاه های کشور 
  •      نفرات اول تا سوم مسابقاتورزشی بین المللی دانشجویی
  •      نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه های کشور و بین المللی
  •      نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پایه
  •       نفرات اول تا سوم جشنواره خوارزمی
  •       دانشجویان حادثه دیده در بالایای طبیعی ، سوانح و تصادفات و بیماریهای خاص
  •        دانشجویان نمونه کشوری